Algemene Voorwaarden

Kleine lettertjes horen nu eenmaal bij een abonnement. Hieronder kan je lezen wat we overeengekomen zijn. Goed en handig om te weten.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FITPARCK


I. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij FitParck zaken en/of diensten van welke aard levert, ook indien deze zaken of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


II. TOTSTANDKOMING, AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
 1. De Overeenkomst komt tot stand doordat de desbetreffende persoon zich hiertoe heeft aangemeld via de website van FitParcken deze persoon de noodzakelijke persoonsgegevens heeft verstrekt en heeft bevestigd kennis te hebben genomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden, de toepasselijkheid hiervan te hebben erkend en, vervolgens, FitParck de totstandkoming van de overeenkomst via een hiertoe aan de abonnee verzonden mailbericht heeft bevestigd.
 2. Het abonnement vangt aan de op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan en duurt het aantal maanden dat is overeengekomen. Na afloop van een jaar- of kwartaalabonnement wordt dit automatisch omgezet naar een maandabonnement op basis van het hiervoor geldende tarief tenzij het jaar- of kwartaalabonnement voor afloop van de overeengekomen periode door de abonnee wordt verlengd met een jaar of een kwartaal. Deze verlenging dient plaats te vinden via het Dashboard op de website van FitParck.
 3. De abonnee heeft gedurende een termijn van 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst het recht de overeenkomst te herroepen. De herroeping dient plaats te vinden via het hiertoe in te vullen formulier op de website van FitParck. De abonnee is in geval van herroeping de redelijke kosten verschuldigd voor de op het moment van herroeping reeds gebruikte diensten van FitParck. Deze kosten worden gesteld op een bedrag dat evenredig is aan het aantal verstreken dagen op het moment dat de abonnee FitParck ervan in kennis heeft gesteld dat de overeenkomst wordt herroepen, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst gedurende een periode van één maand.
 4. Na het verstrijken van de wettelijke termijn waarbinnen herroeping mogelijk is kan opzegging door de abonnee uitsluitend plaatsvinden tegen de einddatum van de overeengekomen duur. Opzegging geeft geen recht op restitutie van het abonnementsgeld dat ongeacht de opzegging verschuldigd is voor de overeengekomen duur van de overeenkomst.
 5. Inschrijfgeld is verschuldigd:
  - bij het aangaan van een overeenkomst op grond waarvan de desbetreffende persoon abonnee wordt.
  - bij het opnieuw aangaan van een overeenkomst na eerdere opzegging door de abonnee indien de nieuwe overeenkomst wordt aangegaan na het verstrijken van de duur oorspronkelijke overeenkomst.
 6. Het abonnement kan niet tijdelijk worden stopgezet vanwege ziekte, vakantie of enige andere reden.
 7. Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 8. De opzegging dient plaats het voor de desbetreffende abonnee toegankelijke Dashboard op de website of de app van FitParck.


III. VERPLICHTINGEN VAN DE ABONNEE
 1. De abonnee dient zich bij de inschrijving te registreren via de website van FitParck en zijn persoonsgegevens, adres, woonplaats en overige contactgegevens correct en volledig in te voeren. De abonnee dient eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven via het Dashboard op de website.
 2. De abonnee stemt er mee in dat de gegevens opgeslagen worden in de persoonsregistratie van FitParck. Op schriftelijk verzoek van de abonnee zullen de opgeslagen persoonsgegevens aan de desbetreffende abonnee ter inzage worden verstrekt. FitParck houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet verstrekken aan derden.
 3. Deelname aan de door FitParck georganiseerde activiteiten is uitsluitend mogelijk nadat de abonnee een goed gelijkende, recente, pasfoto in het hiertoe door FitParck te bepalen digitale formaat heeft geupload via het dashoard van de website van FitParck.
 4. De abonnee dient zich via het Dashboard aan te melden voor de mogelijke deelname aan de door FitParck te organiseren activiteiten. FitParck stelt de criteria vast omtrent het minimum aantal deelnemers per activiteit. Het daadwerkelijk plaatsvinden van de activiteit wordt door FitParck bepaald en kenbaar gemaakt via het Dashboard van de desbetreffende abonnee op de website van FitParck.
 5. Nadat FitParck heeft bevestigd dat de activiteit zal plaatsvinden is de inschrijving van de abonnee definitief. Voor zover voor deze activiteit een additionele vergoeding verschuldigd is naast het abonnementsgeld, ontstaat de verplichting tot betaling van deze vergoeding op het moment dat FitParck heeft bevestigd dat de activiteit doorgaat.
 6. De abonnee is verplicht om deel te nemen aan de activiteiten waarvan FitParck heeft bevestigd dat deze doorgang vinden en waarvoor de abonnee zich heeft ingeschreven. Indien de abonnee verhinderd mocht zijn om deel te nemen dient dit door de abonnee te worden gemeld uiterlijk twee (2) uur voor het geplande aanvangstijdstip via het Dashboard van de desbetreffende abonnee op de website van FitParck. Het niet deelnemen aan een activiteit waarvan FitParck heeft bevestigd dat deze doorgang vinden waarvoor de abonnee zich heeft aangemeld ontslaat de abonnee niet tot de verplichting om de in verband met de beoogde deelname verschuldigde vergoeding te voldoen en geeft de abonnee geen recht op terugbetaling van enig bedrag.
 7. Indien de abonnee in een periode van 30 dagen meer dan twee (2) keer zonder voorafgaande tijdige afmelding niet deelneemt aan de activiteiten, is FitParck gerechtigd de mogelijkheid tot deelname aan de activiteiten voor de desbetreffende abonnee voor een periode van 14 dagen op te schorten.
 8. De abonnee dient zich aan de regels te houden zoals die gelden bij de deelname aan de activiteiten.
 9. FitParck behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van deze verplichting of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag van de abonnee, de mogelijkheid tot deelname aan de activiteiten voor de desbetreffende abonnee gedurende een door FitParck te bepalen periode op te schorten, zonder dat FitParck gehouden zal zijn de abonnee de op dat moment reeds betaalde abonnementsgelden te restitueren, onverminderd de aanspraak van FitParck tot betaling van de abonnementsgelden tot en met de einddatum van de overeenkomst.


IV. BETALING
 1. De abonnementsgelden dienen te worden voldaan op de wijze als in desbetreffende overeenkomst is vastgelegd. De abonnementsgelden behoren te zijn voldaan voor de aanvang van de desbetreffende abonnementsperiode. De abonnee verleent aan FitParck een schriftelijke machtiging om tot automatische incassering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Alle bedragen worden automatisch afgeschreven van de door de abonnee opgegeven bankrekening.
 2. Indien de abonnee de uit deze overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, verkeert de abonnee van rechtswege in verzuim en is FitParck bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente.
 3. Bij het niet tijdig betalen worden administratiekosten in rekening gebracht. Buitengerechtelijke kosten worden in rekening gebracht overeenkomstig het "Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokostenkosten", zodra FitParck zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft voorzien.
 4. Een door de abonnee na het intreden van het verzuim gedane betaling strekt allereerst in mindering op de incassokosten en rente, en vervolgens op de verschuldigde hoofdsom.


V. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Iedere abonnee dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en dient de voorschriften die gelden en/of aanwijzingen na te leven die bij deelname aan de activiteiten worden gegeven.
 2. FitParck aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van eigendommen van de abonnee tijdens de deelname aan de activiteiten.
 3. De deelname aan de activiteiten en het gebruik van de door FitParck geboden faciliteiten is geheel voor risico van de abonnee. FitParck aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures of letsel ontstaan door de deelname aan de activiteiten, behoudens in geval van ernstige nalatigheid. Voor zover de abonnee enige aanspraak jegens FitParck geldend mocht willen maken, zal deze aanspraak niét verder kunnen gaan dan hetgeen waarvoor FitParck zich heeft verzekerd.


VI. TOEPASSELIJK RECHT

Op de Overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.